Reklamacje

REKLAMACJE

Regulamin Reklamacji MERVEX Sp. z o. o. obowiązujący od 7.07.2021

Tryb zgłaszania reklamacji

 1. MERVEX Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za wady węgla na zasadach określonych
  w przepisach, z zastrzeżeniem niniejszych postanowień.
 1. MERVEX Sp. z o. o. odpowiada za wady fizyczne oferowanego węgla wobec odbiorców, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru.

 1. Reklamację należy składać :
 • pisemnie na adres: MERVEX Sp. z o. o., ul. Centralna 15, 43-346 Bielsko-Biała,
 • drogą elektroniczną na adres: reklamacje@mervex.pl
 • osobiście w miejscu zakupu węgla
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • przedmiot reklamacji – rodzaj reklamowanego produktu, wielkość dostawy, dokumenty identyfikujące dostawę (fakturę, paragon, świadectwo jakości);
 • powód reklamacji,
 • żądanie nabywcy – w związku ze złożoną reklamacją wobec MERVEX Sp. z o. o.

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się, że przedmiotem reklamacji objęta jest cała partia węgla stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży, w związku z którą nabywca zgłasza reklamację, tj. zgłasza nieprawidłowości oraz żądanie określonego zachowania po stronie sprzedającego.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne winno być wykonane niezwłocznie po stwierdzeniu przez nabywcę wad jakościowych węgla, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia procesu spalania. Brak zachowania powyższego terminu, połączony ze zużyciem co najmniej 10% partii węgla, będzie stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji (w przypadku niemożności przeprowadzenia badania jakościowego).
 1. Odbiorca ma obowiązek zabezpieczyć reklamowaną partię do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zabezpieczenie polega na ochronie jej przed wpływem warunków atmosferycznych (np. poprzez przykrycie) oraz możliwością wymieszania jej z innymi rodzajami węgla lub materiałami. Przez partię węgla rozumie się ilość węgla, na którą został wystawiony paragon lub faktura.

 1. Decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta przez MERVEX Sp. z o. o.
  w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji o czym nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
 1. W celu rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji, MERVEX Sp. z o. o. może podjąć decyzję o sprawdzeniu czy parametry fizyczne lub chemiczne sprzedanego węgla są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27.09.2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, co uprawnia MERVEX Sp. z o. o. do przedłużenia rozpatrzenia reklamacji , o czym nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
 1. W przypadku podjęcia przez MERVEX Sp. z o. o. decyzji o potrzebie pobrania prób i wykonania badań reklamowanej partii węgla, Nabywca jest zobowiązany do jej udostępnienia w miejscu składowania.

 1. Zgłoszenie reklamacji nie zmienia terminu płatności faktur dotyczących reklamowanej partii węgla.
 1. W przypadku uznania reklamacji węgla, dotyczącej parametrów chemicznych, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku uznanej reklamacji węgla dotyczącej składu ziarnowego, widocznej zawartości zanieczyszczeń lub braków ilościowych, wadliwa dostawa zostanie wymieniona na wolną od wad lub zostanie dokonany zwrot środków, w przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę, w zależności od jego decyzji.
 1. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia reklamacji, w stosunku do ilości węgla, która została zużyta, żądanie reklamacyjne jest ograniczone do żądania obniżenia ceny do poziomu rzeczywistej klasy węgla, na którą wskazują przeprowadzone badania jakości w myśl przywołanych powyżej przepisów.

 

Postanowienia ogólne

 1. MERVEX Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość w węglu ciał obcych, jeżeli rodzaj tych zanieczyszczeń jednoznacznie wskazuje na to, że nie mogą one pochodzić
  z kopalni, na terenie której nastąpiło wydobycie węgla lub składu opału, na którym był przechowywany bezpośrednio przed dostawą lub jego odbiorem.
 1. W przypadku wątpliwości, co do pochodzenia wskazanej przez Odbiorcę partii węgla, MERVEX Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo oddania próby rozjemczej do niezależnego akredytowanego laboratorium w celu wykonania poszerzonych analiz chemicznych. Jeżeli przeprowadzone badanie wykaże bezzasadność zgłoszonej reklamacji, kosztem ich przeprowadzenia zostanie obciążony Odbiorca.

 1. MERVEX Sp. z o. o. do każdego dowodu zakupu wystawia Świadectwo jakości węgla zawierające parametry jakościowe sprzedawanego paliwa.
 1. MERVEX Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór opału do pieca użytkowanego przez Odbiorcę.