Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państ­wo, zgod­nie z art. 13 ust. 1−2 roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − infor­mu­je­my, że:

1. Admin­is­tra­torem Państ­wa danych jest Fir­ma MERVEX Sp. z o.o. z siedz­ibą w Biel­sku-Białej, NIP 547198740, dalej „Admin­is­tra­tor”.
Kon­takt z admin­is­tra­torem: tel. 33 8193461 ‚email: biuro@​mervex.​pl

2. Jako Admin­is­tra­tor będziemy przetwarzać Państ­wa dane:
a. w celu zawar­cia i wyko­na­nia umowy na pod­staw­ie Państ­wa zain­tere­sowa­nia naszą ofer­tą lub pod­ję­cia dzi­ałań niezbęd­nych przed zawar­ciem umowy (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wyko­na­nia ciążą­cych na Admin­is­tra­torze obow­iązków prawnych, w szczegól­noś­ci: wys­taw­ian­ie i prze­chowywanie faktur/​dokumentów sprzedaży i innych doku­men­tów księ­gowych, zapewnienia rozliczal­noś­ci na pod­staw­ie innych przepisów prawa (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celach archi­wal­nych (dowodowych) będą­cych real­iza­cją naszego prawnie uza­sad­nionego intere­su zabez­pieczenia infor­ma­cji na wypadek prawnej potrze­by wykaza­nia fak­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celu ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony przed roszczeni­a­mi będącego real­iza­cją naszego prawnie uza­sad­nionego w tym intere­su (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu ofer­owa­nia Państ­wu przez nas pro­duk­tów i usług bezpośred­nio (mar­ket­ing bezpośred­ni), będącego real­iza­cją naszego prawnie uza­sad­nionego intere­su (pod­stawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Państ­wa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykony­wana, a także później w celach real­iza­cji obow­iązków archi­wiz­a­cyjnych szczegól­nie doku­men­tów rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisa­mi prawa oraz w celach real­iza­cji innych obow­iązków wynika­ją­cych z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń wynika­ją­cych z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień.

5. Odbior­ca­mi Państ­wa danych osobowych będą pod­mio­ty świad­czące na Naszą rzecz usłu­gi księ­gowe, kadrowe, płat­nicze, dorad­cze, prawne, infor­maty­czne, trans­portowe oraz nasi pod­wykon­aw­cy lub dys­try­b­u­torzy w zakre­sie koniecznym do real­iza­cji umowy.

6. Zgod­nie z RODO, przysługu­je Państ­wu:
a. pra­wo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
b. pra­wo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych;
c. pra­wo do usunię­cia danych, ograniczenia przetwarza­nia danych;
d. pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych;
e. pra­wo do przenoszenia danych;
f. pra­wo do wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego – Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

7. Państ­wa dane nie będą przetwarzane w sposób zau­tomaty­zowany w tym pod­dawane pro­filowa­niu ani nie będą przekazy­wane do państ­wa trze­ciego (tj. państ­wa nien­ależącego do Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego) lub orga­ni­za­cji między­nar­o­dowej.

8. Podanie danych jest dobrowolne lecz będzie niezbędne do zawar­cia umów, rozliczenia sprzedaży czy wys­taw­ienia fak­tu­ry. Brak poda­nia danych może uniemożli­wić real­iza­cję Państ­wa zamówienia.

Ciasteczka

Jeśli zostaw­isz na naszej wit­rynie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu two­jej nazwy, adresu email i adresu strony inter­ne­towej w ciasteczkach, dzię­ki którym pod­czas pisa­nia kole­jnych komen­tarzy powyższe infor­ma­c­je będą już dogod­nie uzu­pełnione. Te ciastecz­ka wygasają po roku.

Jeśli masz kon­to i zalogu­jesz się na tej wit­rynie, utworzymy tym­cza­sowe ciasteczko na potrze­by sprawdzenia czy two­ja przeglą­dar­ka akcep­tu­je ciastecz­ka. To ciasteczko nie zaw­iera żad­nych danych oso­bistych i zostanie wyrzu­cone kiedy zamkniesz przeglą­darkę.

Pod­czas logowa­nia tworzymy dodatkowo kil­ka ciasteczek potrzeb­nych do zapisu twoich infor­ma­cji logowa­nia oraz wybranych opcji ekranu. Ciastecz­ka logowa­nia wygasają po dwóch dni­ach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaz­naczysz opcję „Pamię­taj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygod­ni­ach. Jeśli wylogu­jesz się ze swo­jego kon­ta, ciastecz­ka logowa­nia zostaną usunięte.

Jeśli zmody­fiku­jesz albo opub­liku­jesz artykuł, w two­jej przeglą­darce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zaw­iera żad­nych danych oso­bistych, wskazu­jąc po pros­tu na iden­ty­fika­tor przed chwilą edy­towanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej wit­rynie mogą zaw­ier­ać osad­zone treś­ci (np. filmy, obraz­ki, artykuły itp.). Osad­zone treś­ci z innych wit­ryn zachowu­ją się ana­log­icznie do tego, jak­by użytkown­ik odwiedz­ił bezpośred­nio konkret­ną wit­rynę.

Wit­ryny mogą zbier­ać infor­ma­c­je o tobie, uży­wać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne sys­te­my śledzenia i mon­i­torować two­je inter­akc­je z osad­zonym mate­ri­ałem, włącza­jąc w to śledze­nie twoich inter­akcji z osad­zonym mate­ri­ałem jeśli posi­adasz kon­to i jesteś zal­o­gowany w tamtej wit­rynie.

Analiza statystyk

Dokonu­je­my anal­izy ruchu na stron­ie za pomocą narzędzi Google Ana­lyt­ics, które śledzą m.in. lokaliza­c­je z jakich odwiedzana jest strona, przepływ użytkown­ików przez stronę, frazy kluc­zowe z jakich odwied­zono naszą stronę, oraz pozostałe czyn­noś­ci dostęp­ne dzię­ki narzędziom anal­i­ty­cznym Google.

Z kim dzielimy się danymi

Two­je dane nie będą udostęp­ni­ane osobom trzec­im.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostaw­isz komen­tarz, jego treść i metadane będą prze­chowywane przez czas nieokreślony. Dzię­ki temu jesteśmy w stanie rozpoz­nawać i zatwierdzać kole­jne komen­tarze automaty­cznie, bez wysyła­nia ich do każ­do­ra­zowej mod­er­acji.

Dla użytkown­ików którzy zare­je­strowali się na naszej stron­ie inter­ne­towej (jeśli tacy są), prze­chowu­je­my również infor­ma­c­je oso­biste wprowad­zone w pro­filu. Każdy użytkown­ik może dokon­ać wglą­du, korek­ty albo ska­sować swo­je infor­ma­c­je oso­biste w dowol­nej chwili (nie licząc nazwy użytkown­i­ka, której nie moż­na zmienić). Admin­is­tra­torzy strony również mogą przeglą­dać i mody­fikować te infor­ma­c­je.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz kon­to użytkown­i­ka albo dodałeś komen­tarze w tej wit­rynie, możesz zażą­dać dostar­czenia pliku z wyek­sportowanym kom­pletem twoich danych oso­bistych będą­cych w naszym posi­ada­niu, w tym całość tych dostar­c­zonych przez ciebie. Możesz również zażą­dać usunię­cia przez nas całoś­ci twoich danych oso­bistych w naszym posi­ada­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych które jesteśmy zoblig­owani zachować ze względów admin­is­tra­cyjnych, prawnych albo bez­pieczeńst­wa.