Informacje o akcyzie

AKCYZA NA WĘGIEL OBOWIĄZUJE OD 2012 ROKU

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, od dnia 1.01.2019 r., osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

  • okaza­nia dowodu tożsamoś­ci dostaw­cy wyrobów węglowych ( dowodu oso­bis­tego lub pasz­por­tu),
  • złoże­nia oświad­czenia o przez­nacze­niu wyrobów węglowych, które zaw­iera m.in. imię, nazwisko i adres zamieszka­nia naby­w­cy, jego nr PESEL (lub w przy­pad­ku braku nada­nia nr pesel - nazwa i numer doku­men­tu stwierdza­jącego tożsamość)
  • czytel­nego pod­pisa­nia oświad­czenia o przez­nacze­niu wyrobów węglowych.

Kupu­ją­cy, który nie poda sprzeda­jące­mu NR PESEL (lub w przy­pad­ku braku nada­nia nr pesel - nazwy i numeru doku­men­tu stwierdza­jącego tożsamość) zostanie obciążony opłatą akcy­zową w wysokoś­ci 37,47 zł brutto/​tona.
Cena bez akcyzy doty­czy osób fizy­cznych kupu­ją­cych węgiel do gospo­darstw domowych oraz pod­miotów P.P.W. (Pośred­niczą­cych Pod­miotów Węglowych) lub innych, usta­wowo zwol­nionych z podatku akcy­zowego. Dla firm niepodle­ga­ją­cych zwol­nie­niu zostanie dolic­zona akcyza.