łść

Akcyza na węgiel obowiązuje od 2012 roku

Od 2 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i późniejszymi zmianami wszystkie wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art.31 a ust 2 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:

  • gospodarstwa domowe,
  • organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty sytemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie.

Warunkiem zakupu węgla bez podatku akcyzowego jest każdorazowe osobiste i potwierdzone dokumentem tożsamości złożenie oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego węgla na w/w cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy. Dodatkowo należy podpisać dokument dostawy wystawiony na składzie opału.

 

POWRÓT